Quins són els drets d’un propietari a una comunitat de veïns?

Si acabes de comprar un habitatge i ara ets propietari en una comunitat de veïns, és fonamental que coneguis tots els teus drets i obligacions per poder complir amb allò que et correspongui i reclamar allò que et pertany.

Al següent article, t’explicarem tot sobre els drets d’un propietari en una comunitat de veïns i resoldrem molts dels dubtes que et poden sorgir.

Taula de continguts

 1. Què és una comunitat de veïns ?
 2. Diferència entre els propietaris i els arrendataris
 3. Drets bàsics d’un propietari a una comunitat de veïns
 4. Altres drets específics dels propietaris
 5. Obligacions dels propietaris en una comunitat de veïns
 6. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és una comunitat de veïns?

Una comunitat de veïns és un grup de persones que viuen en un mateix edifici o conjunt d’habitatges i comparteixen àrees comunes, com passadissos, escales, jardins, piscines, etc.

Aquestes comunitats solen estar regides per normes i regulacions internes que estableixen els drets i responsabilitats dels propietaris o llogaters respecte al manteniment, neteja i ús de les instal·lacions compartides.

A més, solen fer reunions periòdiques per discutir temes relacionats amb l’administració i el bon funcionament de l’immoble.

Diferència entre els propietaris i els arrendataris

Els propietaris són aquells que posseeixen legalment la propietat d’un habitatge o un immoble i tenen el dret d’usar-lo, ocupar-lo i disposar-lo segons el que estableix la llei i els termes del contracte de compravenda.

D’altra banda, els arrendataris són aquelles persones que lloguen un habitatge o un immoble i tenen el dret d’usar-lo i ocupar-lo durant el període d’arrendament, però no en tenen la propietat legal.

Les principals diferències entre propietaris i arrendataris en termes de drets i obligacions són:

Propietaris:

 • Tenen la propietat legal de limmoble.
 • Tenen el dret de disposar de la propietat segons les lleis i les regulacions aplicables.
 • Heu de mantenir la propietat en condicions adequades d’habitabilitat.
 • Poden participar en decisions que afectin la comunitat de veïns, si així s’estableix als estatuts.
 • Si lloguen la propietat, tenen la responsabilitat de respectar els drets i la privadesa dels arrendataris.

Arrendataris:

 • No tenen la propietat legal de limmoble.
 • Tenen dret a fer servir i gaudir de l’immoble durant el període d’arrendament.
 • Han de pagar la renda en els terminis establerts.
 • Han de tenir cura adequadament de la propietat i utilitzar-la segons les disposicions del contracte d’arrendament.
 • Han de respectar les normes de convivència establertes per la comunitat de veïns.

Drets d’un propietari a una comunitat de veïns

Els drets bàsics d’un propietari a una comunitat de veïns inclouen:

 1. Dret a participar en les decisions: Els propietaris tenen dret a participar en les reunions de la comunitat de veïns ia votar en les decisions que afectin l’edifici o conjunt residencial.
 2. Dret a rebre informació: Tenen el dret a rebre informació rellevant sobre la gestió i administració de la comunitat, incloent-hi els comptes, pressupostos, projectes de millora, entre d’altres.
 3. Dret a impugnar acords: En cas de desacord amb alguna decisió presa a la comunitat, els propietaris tenen el dret a impugnar-la seguint els procediments legals establerts.
 4. Dret a fer servir les àrees comunes: Tenen el dret a fer ús de les àrees comunes de l’edifici o conjunt residencial, sempre que ho facin d’acord amb les normes establertes i sense pertorbar la convivència.
 5. Dret a exigir el compliment de les normes: tenen el dret a exigir el compliment de les normes de convivència i manteniment per part dels altres propietaris i residents.

Aquests són alguns dels drets bàsics d’un propietari en una comunitat de veïns, si bé és important tenir en compte que poden variar depenent de les normatives locals i els estatuts de la comunitat .

Drets d'un propietari a una comunitat de veïns

Altres drets específics dels propietaris

A més dels drets bàsics esmentats anteriorment, els propietaris en una comunitat de veïns també poden tenir altres drets específics, com ara:

 1. Dret a realitzar millores a la seva propietat: Els propietaris poden tenir dret a realitzar millores als seus habitatges sempre que no afectin l’estructura de l’edifici ni perjudiquin altres propietaris.
 2. Dret a reclamar per danys a àrees comunes: Si un propietari pateix danys a les àrees comunes de l’edifici a causa de la negligència o acció d’un altre propietari, pot tenir dret a reclamar una compensació pels danys patits.
 3. Dret a sol·licitar informació sobre la gestió financera: Els propietaris tenen dret a sol·licitar informació detallada sobre la gestió financera de la comunitat, incloent-hi les despeses, els ingressos i qualsevol altra qüestió relacionada amb les finances de la comunitat.
 4. Dret a exigir el compliment de normatives i reglaments: Els propietaris tenen dret a exigir el compliment de les normatives i reglaments de la comunitat per part de tots els residents, incloent-hi el manteniment de les àrees comunes, el respecte a les normes de convivència, entre altres.
 5. Dret a ser notificat de decisions importants: Els propietaris tenen dret a ser notificats de totes les decisions importants que afectin la comunitat, com ara modificacions als estatuts, canvis en els serveis o instal·lacions comunes, entre d’altres.

Aquests són alguns dels drets específics que els propietaris poden tenir en una comunitat de veïns, els quals poden variar segons la legislació local i els estatuts de la comunitat.

Drets d'un propietari a una comunitat de veïns

Obligacions dels propietaris en una comunitat de veïns

Les obligacions dels propietaris en una comunitat de veïns inclouen:

 1. Pagament de despeses comunes: Els propietaris estan obligats a contribuir econòmicament al manteniment i la conservació de les àrees comunes de l’edifici, així com a sufragar les despeses de serveis i reparacions necessàries per al funcionament correcte de l’immoble.
 2. Compliment de normes i reglaments: Els propietaris han de complir les normes de convivència i els reglaments establerts per la comunitat, respectant els horaris, evitant molèsties als veïns i mantenint en bon estat les àrees d’ús comú.
 3. Manteniment del vostre habitatge: És responsabilitat dels propietaris mantenir en bon estat el seu propi habitatge, així com realitzar les reparacions necessàries al seu interior per evitar danys a les àrees comunes oa altres veïns.
 4. Conservació de les àrees comunes: Els propietaris tenen l’obligació de col·laborar en la conservació i la neteja de les àrees comunes de l’edifici, evitant-ne el deteriorament i contribuint al bon estat general de l’immoble.
 5. Participació en decisions comunitàries: Els propietaris han de participar activament en les decisions que afectin la comunitat, assistint a les reunions i votant en les propostes i acords que se sotmetin a consideració del conjunt de veïns .
 6. Respecte a les normatives legals i administratives: Els propietaris han de complir totes les normatives legals i administratives aplicables, tant a nivell local com nacional, relacionades amb la propietat i l’ús del seu habitatge dins de la comunitat de veïns.

Aquestes són algunes de les obligacions més comunes que recauen sobre els propietaris en una comunitat de veïns, si bé és important tenir en compte que poden variar segons els estatuts de la comunitat i la legislació vigent.

Preguntes freqüents (FAQ’s)

1. Què puc fer si no estic d’acord amb un acord pres a la junta de propietaris?

Si no esteu d’acord amb un acord de la junta de propietaris, teniu dret a impugnar-lo. Per això, ha de presentar un escrit formal al president de la comunitat en el termini de 30 dies des de la data de la junta. A l’escrit, ha d’exposar els motius pels quals no està d’acord amb l’acord i sol·licitar-ne l’anul·lació.

2. Puc llogar el meu habitatge sense permís de la comunitat?

En general, no necessita permís de la comunitat per llogar el vostre habitatge. Tot i això, els estatuts de la comunitat poden establir algunes limitacions, com l’obligació de comunicar el lloguer a la comunitat o la prohibició de lloguers turístics.

3. Qui és responsable de les despeses de reparació de la façana?

La responsabilitat de les despeses de reparació de la façana recau a la comunitat de propietaris, ja que la façana es considera un element comú.

4. Què puc fer si un veí m’està molestant?

Si un veí us està molestant, el primer que heu de fer és intentar parlar amb ell directament per intentar solucionar el problema. Si això no funciona, podeu adreçar-vos al president de la comunitat perquè intervingui en la situació. En cas que el problema persisteixi, pot acudir a la justícia civil o administrativa.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!