Què és una comunitat de propietaris? Informació essencial

T’has preguntat mai què és una comunitat de propietaris o quines són les funcions d’aquesta organització? Una comunitat de propietaris és una entitat jurídica formada per tots els propietaris dels pisos, els locals i les places de garatge d’un mateix edifici. Es regeix per la Llei de propietat horitzontal i pels estatuts de la comunitat .

En aquest article, t’explicarem tot el que cal saber sobre les comunitats de propietaris: els seus drets i obligacions, com funcionen, com es governen, etc. Aquesta informació us serà útil si sou propietari d’un habitatge o local en un edifici amb diversos propietaris.

Taula de continguts

 1. Què és una comunitat de propietaris?
 2. Drets i obligacions dels propietaris
 3. Qui forma part del govern de la comunitat?
 4. Estatuts de la comunitat
 5. Com funciona una comunitat de veïns ?
 6. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què és una comunitat de propietaris?

Una comunitat de propietaris és un conjunt de persones que tenen unitats o propietats en un edifici o conjunt dedificis. Aquestes propietats solen ser apartaments, pisos, locals comercials o altres unitats immobiliàries.

La comunitat de propietaris està regida per una sèrie de normatives i reglaments interns que estableixen les responsabilitats i els drets dels propietaris, així com les regles per al funcionament i manteniment de l’edifici o conjunt d’edificis.

Els propietaris solen reunir-se periòdicament en assemblees per prendre decisions sobre qüestions importants relacionades amb la gestió i administració de la comunitat, com ara el pressupost, les obres de manteniment, la contractació de serveis, entre altres aspectes.

Drets i obligacions dels propietaris

Els propietaris dun habitatge o local en un edifici amb diversos propietaris tenen una sèrie de drets i obligacions. A continuació enumerarem alguns dels drets i obligacions principals dels propietaris:

Drets dels propietaris

 • Usar i gaudir de les zones comunes de l’edifici.
 • Participar a les juntes de propietaris.
 • Votar a les juntes de propietaris.
 • Ser elegit per formar part de la junta de propietaris.

Obligacions dels propietaris

Qui forma part del govern de la comunitat?

El govern duna comunitat de propietaris està compost per diversos òrgans:

 1. La Junta de Propietaris: És el màxim òrgan de govern de la comunitat i està formada per tots els propietaris. A la Junta es prenen decisions importants sobre l’administració i la gestió de l’edifici, com l’aprovació del pressupost, l’elecció dels càrrecs directius, l’aprovació d’obres o millores, entre d’altres assumptes.
 2. El president: És el representant legal de la comunitat i s’encarrega de presidir les reunions de la Junta de Propietaris, vetllar pel compliment de les normes internes i representar la comunitat en assumptes legals i administratius.
 3. El Vicepresident: En algunes comunitats, es tria un vicepresident que assisteix el president en les seves funcions i el substitueix en cas dabsència o incapacitat.
 4. El secretari: és lencarregat de redactar les actes de les reunions de la Junta de Propietaris, portar el registre de propietaris i gestionar la correspondència de la comunitat.
 5. L’Administrador de Finques: Tot i que no forma part del govern pròpiament dit, l’administrador de finques és un professional extern que s’encarrega de gestionar aspectes administratius, financers i legals de la comunitat sota les directrius de la Junta de Propietaris.

cif d'una comunitat de propietaris

Estatuts de la comunitat

Els estatuts d‟una comunitat de propietaris són un conjunt de normes i reglaments interns que regulen la convivència i el funcionament de la comunitat. Aquests estatuts solen incloure disposicions sobre diversos aspectes, com ara:

 1. Ús de les zones comunes: Estableixen les normes d’ús d’àrees comunes com passadissos, escales, ascensors, jardins, piscines, entre d’altres.
 2. Contribucions econòmiques: Defineixen la manera com es calculen les quotes de manteniment o despeses comunes que han d’aportar els propietaris, així com el procediment de cobrament.
 3. Convocatòries i celebració de juntes : Especificen com es convoquen les reunions de la Junta de Propietaris, els requisits per a la validesa de les decisions preses en aquestes reunions i el funcionament de les mateixes.
 4. Elecció de càrrecs directius: regulen el procés d’elecció i substitució dels càrrecs directius de la comunitat, com ara el president, el vicepresident, el secretari, entre d’altres.
 5. Normes de convivència: estableixen pautes de comportament i convivència entre els propietaris per evitar conflictes i garantir un ambient harmoniós dins de la comunitat.
 6. Procediments per a la realització d’obres o modificacions a l’edifici: Defineixen els passos a seguir per realitzar obres de millora, reformes o modificacions a les unitats privatives oa les zones comunes.

Aquests són alguns exemples del que poden incloure els estatuts d’una comunitat de propietaris, si bé el contingut pot variar segons les necessitats i les particularitats de cada comunitat. Els estatuts solen ser aprovats per la Junta de Propietaris i registrats al Registre de la Propietat perquè tinguin validesa legal.

Com funciona una comunitat de veïns?

Una comunitat de veïns funciona mitjançant un conjunt de normes i processos que regulen la convivència i la gestió d‟un edifici o conjunt d‟edificis on resideixen múltiples propietaris. Aquí us expliquem com funciona:

 1. Assemblea de Propietaris: És lòrgan suprem de decisió de la comunitat. Es reuneix almenys una vegada a l’any i s’hi tracten i voten assumptes importants relacionats amb la gestió i l’administració de l’edifici, com l’aprovació del pressupost, les obres necessàries, la contractació de serveis, entre d’altres.
 2. Junta de Propietaris: És un òrgan executiu que gestiona els assumptes diaris de la comunitat. Sol estar composta per un president, un vicepresident, un secretari i, de vegades, un administrador de finques. S’encarrega d’executar les decisions preses a l’assemblea, supervisar el compliment de les normatives internes i prendre decisions urgents entre les reunions de l’assemblea.
 3. Quotes i despeses comunes: Els propietaris estan obligats a contribuir econòmicament al manteniment i al funcionament de l’edifici. Aquestes quotes s’estableixen segons les despeses previstes per a serveis com ara neteja, llum, aigua, manteniment d’ascensors, assegurances, entre d’altres.
 4. Normes de convivència: Les comunitats solen comptar amb un conjunt de normes de convivència que regulen aspectes com l’ús de les zones comunes, l’horari de silenci, la tinença de mascotes, entre d’altres, per mantenir un ambient harmoniós entre els veïns .
 5. Administrador de finques: És un professional extern encarregat de gestionar els aspectes administratius, financers i legals de la comunitat, sota les directrius de la junta de propietaris. S’encarrega de portar la comptabilitat, gestionar els pagaments, tramitar la documentació necessària, entre d’altres funcions.

En resum, una comunitat de veïns funciona mitjançant la participació activa dels propietaris a les assemblees i el treball conjunt de la junta de propietaris i l’administrador de finques per gestionar eficientment els aspectes relacionats amb el manteniment i la convivència a l’edifici.

comunitat de propietaris

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Què passa si no pago les quotes de la comunitat?

Si no pagues les quotes de la comunitat, la comunitat pot iniciar un procediment judicial contra tu. Aquest procediment pot acabar amb l’embargament del vostre habitatge o local.

Puc fer obres al meu habitatge sense permís de la comunitat?

No, necessites el permís de la comunitat per fer qualsevol obra al teu habitatge que afecti les zones comunes de l’edifici.

Què puc fer si un veí em molesta?

Si un veí et molesta, el primer que has de fer és parlar amb ell per intentar solucionar el problema de manera amistosa. Si no és possible solucionar-ho d’aquesta manera, pots presentar una denúncia davant de la junta de propietaris o davant de la policia.

Qui és responsable dels danys causats a les zones comunes de l’edifici?

En general, la comunitat de propietaris és responsable dels danys causats a les zones comunes de l’edifici. Tot i això, si els danys són causats per un veí de forma negligent o intencionada, aquest veí serà el responsable de pagar els danys.

Resum

En aquest article, hem explicat tot el que cal saber sobre les comunitats de propietaris. Si sou propietari d’un habitatge o local en un edifici amb diversos propietaris, us recomanem que llegiu aquest article per conèixer els vostres drets i obligacions.

Recorda:

 • La Llei de propietat horitzontal és la llei que regula les comunitats de propietaris.
 • Els estatuts de la comunitat són les normes que regulen el funcionament de la comunitat.
 • La junta de propietaris és lòrgan de govern de la comunitat.
 • Els veïns duna comunitat de propietaris tenen una sèrie de drets i obligacions.

Si teniu algun dubte sobre les comunitats de propietaris, podeu consultar amb un advocat o amb un administrador de finques.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!