Com fer una bona gestió de les comunitats de veïns

Les comunitats de veïns són part essencial d’un conjunt d’habitatges que comparteixen àrees comunes i existeixen per poder gestionar diversos aspectes per garantir la convivència harmoniosa.

En aquest article, explorarem com fer una bona gestió de comunitats de veïns, la normativa que les regula, la importància de comptar amb un administrador de finques i les funcions que aquest exerceix. A més, s’hi inclouran preguntes freqüents per aclarir dubtes comuns.

Taula de continguts

 1. Què són les comunitats de veïns?
 2. Normativa a les comunitats de veïns
 3. Un administrador de finques per a una bona gestió de la comunitat
 4. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • Les comunitats de veïns són conjunts de propietaris que comparteixen un edifici, regits per la Llei de propietat horitzontal i estatuts interns per assegurar una convivència harmoniosa.
 • L’administrador de finques és un professional clau per a la gestió eficient de la comunitat, encarregat de funcions com ara convocar juntes, gestionar documentació, controlar despeses i mediar en conflictes, contribuint al benestar dels propietaris.

Què són les comunitats de veïns?

Les comunitats de veïns són conjunts de propietaris que comparteixen un edifici o un complex residencial. Aquestes comunitats es regeixen per una sèrie de normatives i acords per garantir la convivència adequada i el manteniment de les àrees comunes.

gestió de comunitats de veïns

Normativa a les comunitats de veïns

La legislació que regula les comunitats de veïns a Espanya és fonamental per establir les regles i els drets dels propietaris. Algunes de les normatives més rellevants inclouen la Llei de propietat horitzontal i els estatuts de la comunitat.

Normatives rellevants

Normativa Descripció
Llei de Propietat Horitzontal Estableix les normes bàsiques per a l’administració i l’ús de propietats compartides.
Estatuts de la Comunitat Document intern que detalla les regles específiques de la comunitat, com ara el repartiment de despeses i l’ús de les àrees comunes.

Les normes a les comunitats de veïns, sovint establertes als estatuts interns i recolzades per la Llei de Propietat Horitzontal, són fonamentals per mantenir la convivència i el bon estat de les propietats compartides. Aquí alguns exemples comuns:

 • Horaris de Silenci: Establir hores específiques en què cal respectar el silenci per evitar molèsties a altres veïns.
 • Ús d’Àrees Comunes: Definir normes per a l’ús d’àrees compartides com jardins, piscines o salons comunitaris, assegurant-ne el gaudi equitatiu.
 • Manteniment de Façanes: Establir la responsabilitat i periodicitat del manteniment de les façanes i estructures exteriors per garantir l’estètica i la seguretat de l’edifici.
 • Prohibició de mascotes: Determinar restriccions o condicions per a la tinença de mascotes, protegint el benestar de tots els residents.
 • Repartiment de despeses: Especificar la manera com es distribuiran les despeses comunes, com la neteja, el manteniment i els serveis, entre els propietaris.
 • Normes d’aparcament: definir regles per a l’estacionament de vehicles, assignar espais i regular l’accés a garatges comunitaris.
 • Autorització per a reformes: Establir procediments i condicions per a la realització de reformes o modificacions als habitatges, evitant possibles conflictes entre veïns.
 • Ús d’instal·lacions esportives: reglamentar l’ús d’instal·lacions esportives comunitàries, com ara pistes o gimnasos, per garantir-ne un ús adequat i segur.
 • Normes de Convivència: Establir pautes generals de comportament que promoguin la convivència pacífica, respectant la privadesa i els drets dels altres veïns.
 • Protocol d’Emergència: Definir un pla d’actuació en cas d’emergències, com ara incendis o inundacions, per garantir la seguretat de tots els residents.

Un administrador de finques per a una bona gestió de comunitats de veïns

Un administrador de finques exerceix un paper essencial en la gestió d’una comunitat. Aquest professional actua com a intermediari, facilitant la presa de decisions i assegurant el compliment de les normatives vigents.

Funcions d’un administrador de finques

Un administrador de finques fa diverses tasques per garantir el bon funcionament de la comunitat. Algunes de les seves funcions clau es detallen a continuació:

 1. Convocatòria de Juntes: Organitzar i convocar reunions per discutir assumptes importants.
 2. Gestió de Documentació: Mantenir i gestionar la documentació legal i financera de la comunitat.
 3. Control de despeses: Supervisar i controlar les despeses comunes de la comunitat.
 4. Mediació: resoldre conflictes entre veïns i prendre mesures per mantenir l’harmonia.
 5. Contractació de serveis: gestionar la contractació de serveis per al manteniment de l’edifici.

gestió de comunitats de veïns

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quines són les responsabilitats de la junta de propietaris a la gestió d’una comunitat?

La junta de propietaris té l’obligació de contractar i supervisar l’administració de finques , aprovar els pressupostos, resoldre les necessitats de la comunitat, entre d’altres funcions.

Com es fa una gestió correcta d’una comunitat de veïns?

Per dur a terme una gestió correcta d’una comunitat de veïns, cal especialitzar-se en la legislació relacionada, agilitzar tràmits, comptar amb un pla de despeses previsibles i establir canals de comunicació efectius.

Quines són les dificultats comunes en gestionar una comunitat de veïns?

Gestionar una comunitat de veïns no és una tasca fàcil, ja que implica sufragar les despeses , assegurar l’aprovació de pressupostos, resoldre conflictes entre veïns, entre altres reptes.

De quina manera els veïns poden sufragar les despeses de la comunitat?

Els veïns poden sufragar les despeses de la comunitat mitjançant el pagament de les quotes corresponents, que són destinades a cobrir les despeses comunes de manteniment, serveis i altres necessitats de la comunitat .

Per què és recomanable comptar amb un pla de despeses previsibles per a la gestió d’una comunitat de veïns?

Comptar amb un pla de despeses previsibles en la gestió d‟una comunitat de veïns permet una administració més eficient, evitant imprevistos financers i facilitant la presa de decisions en benefici de la comunitat.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com .

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!