Què és un contracte d’arres i què pots perdre?

Estàs pensant comprar un habitatge i t’han parlat de signar un contracte d’arres? Vols entendre què és un contracte d’arres i quines implicacions podria tenir per a totes dues parts? Aquest article de Toysan Finques us ofereix una guia completa sobre el contracte d’arres, la seva relació amb la compravenda d’habitatges, i el que podries perdre si alguna cosa surt malament. Aquí trobaràs les respostes a tots els teus dubtes.

Contingut

 1. Què és un contracte d’arres?
 2. Tipus de Contracte d’Arres
 3. Quina informació heu d’incloure un contracte d’arres?
 4. Com signar un contracte d’arres
 5. Quin tipus d’arres existeixen?
 6. Venedor i Comprador: Obligacions i Drets
 7. Què passa si alguna de les parts incompleix el contracte?
 8. Com redactar un model de contracte d’arres
 9. Quan venç el contracte d’arres?
 10. Comparativa: Contracte d’Arres vs Contracte de Compravenda
 11. Preguntes freqüents sobre Contracte d’Arres

Què és un contracte d’arres?

El contracte d’arres és més que un acord entre parts; és un pacte jurídic que serveix com a antesala al contracte de compravenda. Quan signes un contracte d’arres, et compromets a fer la transacció de l’immoble sota certes condicions i termes establerts. En aquest contracte, el comprador lliura un percentatge del preu total de l’immoble al venedor i garanteix que les dues parts tenen un interès seriós a concretar l’operació en un futur proper. Aquest import, que pot variar, es considera un avançament del preu total de l’immoble.

Tipus de Contracte d’Arres

Els contractes d’arres es poden classificar principalment en tres tipus:

 1. Arres Penitencials Aquest tipus d’arres dóna a les dues parts la llibertat de retirar-se de l’acord. Si el comprador es retira, perdrà els diners lliurats. Si el venedor es retira, haurà de tornar el doble de la suma lliurada com a arres.
 2. Arres Confirmatòries En aquest cas, el contracte d’arres actua com una mena de “fiança”, comprometent ambdues parts a concloure la transacció. No hi ha opció de retirada sense incórrer en conseqüències legals.
 3. Arres Penals : Similar a les confirmatòries, però aquí s’estableixen penalitzacions específiques per al cas que alguna de les parts incompleixi el contracte.

Quina informació heu d’incloure un contracte d’arres?

Perquè el contracte d’arres sigui efectiu i legalment vàlid, ha d’incloure una sèrie d’elements indispensables:

 • Identificació completa de les parts : Això inclou noms, cognoms, DNI o qualsevol altre document didentificació, i adreça.
 • Descripció detallada de l’immoble : Ubicació, metratge, partions, característiques, fins i tot l’estat actual de l’immoble.
 • Muntanya de les arres : Quant s’està donant com a garantia i com aquesta suma s’aplica al preu final de l’immoble.
 • Preu total de la compravenda : Aquest és el preu acordat per a la transacció completa.
 • Terminis : Dates clau com quan s’ha de formalitzar la compravenda i quan s’atorgarà l’escriptura pública.

Encara que no és obligatori, és altament recomanable que la signatura del contracte es faci davant d’un notari.

Com signar un contracte d’arres

Signar un contracte d’arres no és un acte que s’hagi de prendre lleugerament. Atès que implica un compromís financer i legal, totes dues parts han d’estar completament segures abans de procedir. És recomanable que les dues parts estiguin assessorades per professionals, ja sigui un advocat especialitzat en béns arrels o un notari, per assegurar que el contracte compleixi totes les formalitats legals i que els interessos d’ambdues parts estiguin protegits.

Quin tipus d’arres existeixen?

Com ja s’ha esmentat, hi ha principalment tres tipus d’arres: penitencials, confirmatòries i penals. Cadascuna té conseqüències jurídiques diferents.

1. Arres Penitencials

Aquest tipus d’arres probablement és el més conegut. S’utilitza principalment en contractes de compravenda, especialment en la compra de béns immobles. Les arres penitencials serveixen com una mena de “fiança” que el comprador paga al venedor per reservar el bé. Aquesta suma sol ser una petita fracció del preu total de venda.

Conseqüències Jurídiques : En cas que el comprador decideixi no seguir endavant amb la compra, perdrà la quantitat lliurada com a arres. D’altra banda, si és el venedor qui es retira de l’acord, haurà de tornar al comprador el doble de la quantitat rebuda com a arres.

2. Arres Confirmatòries

En aquest cas, les arres actuen com una bestreta del preu total i són una manera de confirmar el contracte. Aquestes arres no concedeixen a les parts la llibertat de retirar-se del contracte sense conseqüències; més aviat, serveixen per confirmar que les dues parts estan compromeses amb la transacció.

Conseqüències Jurídiques : Si alguna de les parts no compleix el contracte, no pot simplement perdre o rebre de tornada les arres, sinó que haurà d’enfrontar un procediment judicial per resoldre l’incompliment. L’incompliment d’una de les parts pot portar a la resolució del contracte ia les indemnitzacions per danys i perjudicis.

3. Arres Penals

Les arres penals són similars a les arres confirmatòries en el sentit que també serveixen com a bestreta del preu total. Això no obstant, es distingeixen perquè estableixen, per endavant, una penalització específica en cas d’incompliment del contracte.

Conseqüències Jurídiques : Si una de les parts incompleix el contracte, l’altra part té dret a exigir el compliment del contracte ia més a cobrar la penalització preestablerta. Això es fa sense perjudici que també es pugui reclamar una indemnització per danys i perjudicis si aquests són superiors a la quantitat estipulada com a arres penals.

Venedor i Comprador: Obligacions i Drets

En un contracte de compravenda d’immobles, totes dues parts, venedor i comprador, tenen responsabilitats i drets clarament definits. El venedor té l’obligació de mantenir l’estat de l’immoble segons allò acordat al contracte fins al moment del lliurament. Això no només inclou l’estructura física de l’immoble, sinó també la legalitat quant a papers i permisos.

A més, el venedor ha d’efectuar la venda dins del període estipulat al contracte, assegurant-se que tots els tràmits legals siguin realitzats puntualment per garantir una transició reeixida de la propietat.

Per la seva banda, el comprador té la responsabilitat d’efectuar el pagament complet del preu de l’immoble en el termini acordat al contracte. Això és crucial per al tancament exitós de la transacció i per evitar possibles penalitzacions.

Depenent del tipus d’arres que s’estableixin al contracte —ja siguin penitencials, confirmatòries o penals— les penalitzacions per incompliment podrien variar. Poden anar des de la pèrdua dels diners lliurats com a arres en el cas d’arres penitencials, fins a processos judicials i penalitzacions addicionals en el cas d’arres confirmatòries o penals.

Què passa si alguna de les parts incompleix el contracte?

En cas que alguna de les parts incompleixi les obligacions estipulades en el contracte de compravenda, les conseqüències variaran segons el tipus d’arres acordades. Amb arres penitencials, si el comprador és qui incompleix, perdrà la quantitat que va entregar com a arres, servint aquesta com una mena de compensació per al venedor.

D’altra banda, si el venedor és qui incompleix, haurà de tornar al comprador el doble de la quantitat rebuda com a arres, cosa que funciona com una penalització que desincentiva l’incompliment per part del venedor.

Pels contractes amb arres confirmatòries o penals, l’escenari és més complex i sol requerir la intervenció judicial. Si una de les parts incompleix el contracte, l’altra podria iniciar una demanda per reclamar una indemnització per danys i perjudicis.

En el cas de les arres penals, a més de la indemnització, la part afectada podria exigir el pagament de la penalització preestablerta al contracte. Aquestes formes d‟arres ofereixen un nivell més alt de compromís i, en cas d‟incompliment, les conseqüències són més estrictes i podrien involucrar un procés legal més llarg i costós.

Com redactar un model de contracte d’arres

Elaborar un contracte d’arres de manera precisa i exhaustiva és un procés crític que pot evitar molts problemes en el futur per a les dues parts involucrades. Per això, es recomana fortament l’assessoria de professionals especialitzats en dret immobiliari per assegurar-se que totes les clàusules i elements legals estiguin coberts adequadament.

Això no només inclou els detalls obvis, com el preu de la venda i les dates clau, sinó també aspectes més complexos com les conseqüències de l’incompliment, el tipus d’arres a emprar i qualsevol altra estipulació particular que les parts vulguin incloure.

Al contracte d’arres, s’han d’especificar clarament totes les obligacions i els drets de cadascuna de les parts. Això inclou establir els procediments que cal seguir en cas d’incompliment per qualsevol de les parts, detallant, per exemple, si les arres són penitencials, confirmatòries o penals i quines penalitzacions aplicarien en cada cas.

El contracte també ha d’explicar amb claredat els termes de la transacció, com ara la descripció exacta de l’immoble, les formes i els terminis de pagament, i qualsevol altra condició rellevant per a la compravenda. Com que té un document ben redactat, es minimitzen els riscos d’ambigüitats i malentesos que podrien portar a disputes legals.

Quan venç el contracte d’arres?

Un aspecte crucial que no s’ha d’ometre en un contracte d’arres és el període de validesa, que especifica la finestra de temps dins la qual la transacció de compravenda ha de ser completada. Si la transacció no es duu a terme dins aquest període, el contracte es podria considerar nul i sense efecte, alliberant ambdues parts de les seves obligacions contractuals, llevat que s’hagi acordat prèviament una extensió del termini.

Aquesta clàusula és fonamental per evitar ambigüitats i possibles conflictes, ja que estableix un marc temporal clar pel compliment de les obligacions per part de venedor i comprador.

Comparativa: Contracte d’Arres vs Contracte de Compravenda

És fonamental distingir entre un contracte d’arres i un contracte de compravenda, ja que cadascú té objectius i conseqüències legals diferents. El contracte d’arres actua com un precontracte i bàsicament estableix la intenció de les parts de concloure una transacció futura; serveix com una mena de “reserva” de l’immoble i estableix les condicions sota les quals es durà a terme la venda.

En general, aquest contracte se centra en la quantitat de diners lliurats com a arres i en les penalitzacions o conseqüències en cas d’incompliment per alguna de les parts.

D’altra banda, el contracte de compravenda és l’acord definitiu que fa la transacció de la propietat del venedor al comprador. En aquest contracte es detallen tots els aspectes importants de la venda, com el preu total, la forma i els terminis de pagament, les dates de lliurament, les condicions de l’immoble i qualsevol garantia aplicable. Aquest és el document que legalment formalitza la transacció i és el que generalment s’utilitza per al traspàs de la propietat al registre corresponent.

Per tant, mentre que el contracte d’arres estableix les bases i les intencions per a una venda futura, el contracte de compravenda és el que efectua i concreta aquesta venda.

Conclusions i Punts Clau a Recordar

 • El contracte d’arres és un acord privat entre el comprador i el venedor que garanteix una compravenda futura.
 • Hi ha diferents tipus d’arres: penitencials, confirmatòries i penals, cadascun amb les seves pròpies implicacions legals.
 • És fonamental incloure tota la informació rellevant quan se signarà un contracte d’arres.
 • L’incompliment del contracte pot portar a la pèrdua de les arres o fins i tot a procediments legals per a danys i perjudicis.
 • L’escriptura pública de compravenda és el pas final que legalitza la transacció immobiliària.

Esperem que aquest article us hagi estat d’ajuda per entendre què és un contracte d’arres i com procedir si esteu considerant comprar un habitatge. Si teniu més preguntes o inquietuds, no dubteu a consultar amb un professional de l’àrea legal o immobiliària, com Toysan Finques.

Preguntes freqüents sobre Contracte d’Arres

Què és un contracte d’arres i què es pot perdre?

Un contracte d’arres és un document que se signa com a part del procés de compravenda d’un habitatge. Les arres són uns diners o una quantitat que es lliura al venedor com a senyal de compromís per a la compra. Si el comprador decideix no fer la compra, pot arribar a perdre l’import de les arres.

Què són les arres penitencials?

Les arres penitencials són aquelles que es lliuren com a garantia de compliment del contracte. En cas que alguna de les parts decideixi no fer la compra, haurà d’indemnitzar l’altra part amb el doble de les arres.

Quan se signa el contracte d’arres?

El contracte d’arres se signa després d’haver arribat a un acord verbal i abans de la signatura del contracte de compravenda. És important que aquest contracte estigui redactat de manera clara i que les dues parts estiguin dacord amb tots els termes i condicions.

Quina diferència hi ha entre un contracte de reserva i un contracte d’arres?

El contracte de reserva se signa a l’inici del procés de compravenda, quan el comprador vol reservar l’habitatge pagant una certa quantitat de diners. D’altra banda, el contracte d’arres se signa un cop acordat el preu i els termes de la compravenda.

Quines són les conseqüències d’incomplir un contracte d’arres?

Si el contracte d’arres s’incompleix, la part afectada pot rescindir el contracte i reclamar danys i perjudicis a la part incomplidora. A més, podeu perdre l’import de les arres que s’hagin lliurat.

Què diu el Codi civil sobre el contracte d’arres?

El contracte d’arres està regulat a l’article 1.454 del Codi civil espanyol. Aquest article estableix que les arres tenen caràcter de senyal o garantia del contracte, i en cas d’incompliment, la part perjudicada en pot exigir el compliment o la resolució del contracte.

Què passa si no se signa un contracte d’arres?

Si no se signa un contracte d’arres, no existirà un document que garanteixi els compromisos i condicions acordats entre comprador i venedor. Això pot generar problemes legals i dificultar la resolució de possibles controvèrsies.

Quins són els diferents tipus de contractes?

Hi ha tres tipus de contractes d’arres: les arres confirmatòries, les arres penals i les arres penitencials. Cada tipus té conseqüències jurídiques diferents en cas d’incompliment del contracte.

Per què és important signar un contracte d’arres?

Signar un contracte d’arres és important perquè estableix de manera clara els compromisos, les condicions i els terminis de la compravenda d’un habitatge. A més, aquest contracte brinda seguretat i protecció per a les dues parts involucrades en la transacció.

Què cal tenir en compte en redactar un contracte d’arres?

En redactar un contracte d’arres és important incloure tots els detalls rellevants de la compravenda, com ara el preu de venda, les condicions de pagament, els terminis, les obligacions d’ambdues parts, entre d’altres. També és recomanable comptar amb lassessorament dun professional del dret immobiliari.

Per consultes podeu comunicar-vos amb Toysan Finques a: toysan@toysanfinques.com .

Per estar connectat amb Toysan Finques:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!