Com es declara la venda d’un pis el 2024?

Quan venem un habitatge a Espanya, ens enfrontem a diferents consideracions fiscals, essent una de les més rellevants l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En aquest article, explorarem detalladament com afecta l’IRPF a la venda d’un habitatge i quins aspectes has de tenir en compte per complir les teves obligacions fiscals.

Vols saber com es declara la venda d’un pis el 2024? Queda’t amb nosaltres, t’ho expliquem tot.

Taula de continguts

 1. L’IRPF a la venda d’un habitatge
 2. Com tributa la venda d’un pis a la renda?
 3. Qui està exempt de declarar la venda d’un pis?
 4. Quant es paga a Hisenda per vendre un pis?
 5. Preguntes freqüents (FAQ’s)

Punts clau

 • L’IRPF a la venda d’un habitatge: L’IRPF és l’impost que grava els guanys obtinguts per la venda d’un habitatge a Espanya. És essencial comprendre com es calcula i com afecta aquesta fiscalitat l’operació de venda.
 • Factors a considerar: Abans de procedir amb la venda d’un habitatge, és crucial tenir en compte diversos factors que influiran en la tributació de l’IRPF, com ara la determinació del guany patrimonial, les possibles exempcions i deduccions fiscals, així com altres aspectes relacionats amb la reinversió o la situació personal del contribuent.

L’IRPF a la venda d’un habitatge

L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques a Espanya. En el context de la venda d’un habitatge, aquest impost s’aplica als guanys patrimonials generats per la transacció. És essencial comprendre com es calcula i com afecta aquesta fiscalitat l’operació de venda.

Abans de procedir amb la venda d’un habitatge, és important tenir en compte diversos factors que influiran en la tributació de l’IRPF. Entre ells hi ha la determinació del guany patrimonial, les possibles exempcions i deduccions fiscals, així com altres aspectes relacionats amb la reinversió o la situació personal del contribuent.

En els epígrafs següents, analitzarem amb més detall cadascun d’aquests aspectes per brindar-te una comprensió completa sobre com abordar la tributació de l’IRPF en la venda d’un habitatge.

Com tributa la venda d’un pis a la renda?

La venda d’un pis tributa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) com un guany patrimonial. El guany patrimonial es calcula restant el valor de transmissió (preu de venda) al valor d’adquisició (preu de compra més despeses associades). Aquesta diferència s‟afegeix a la base imposable de l’IRPF i es grava segons l’escala progressiva de l’impost, que varia en funció de la quantitat obtinguda i del temps que hagi transcorregut des de l’adquisició de l’immoble.

És important tenir en compte que hi ha certes exempcions i deduccions que es poden aplicar en determinades situacions, així com terminis específics per reinvertir el guany obtingut en la compra d’un nou habitatge per evitar o reduir la tributació. Per tant, és recomanable consultar un assessor fiscal per comprendre completament les implicacions tributàries de la venda d’un pis a la renda.

Qui n’està exempt de declarar la venda d’un pis?

A Espanya, la venda d’un pis pot estar exempta de declarar-la a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) si es compleixen certs requisits. Alguns dels casos més comuns en què la venda d’un pis estaria exempta de declaració són:

 1. Habitatge habitual: Si l’habitatge que es ven ha estat la residència habitual del propietari durant almenys tres anys abans de la venda, els guanys obtinguts poden estar exempts d’impostos fins a certs límits. Aquesta exempció s’aplica si els diners obtinguts es reinverteixen en la compra d’un altre habitatge habitual.
 2. Majors de 65 anys: Les persones més grans de 65 anys poden estar exemptes de tributar pel guany patrimonial obtingut en la venda del seu habitatge habitual, sempre que compleixin amb certs requisits i reinverteixin els diners en la compra d’un altre habitatge habitual.
 3. Herència: En el cas de la venda d’un habitatge heretat, els guanys obtinguts poden estar exempts de tributar si es reinverteixen en l’adquisició d’un altre habitatge habitual per part de l’hereu.
 4. Exempció per reinversió en renda vitalícia: Si l’import obtingut per la venda del pis es destina a la constitució d’una renda vitalícia assegurada, pot estar exempt de tributar.

És important tenir en compte que aquests són només alguns exemples i que la normativa fiscal pot variar depenent de les circumstàncies individuals i de les lleis vigents al moment de la venda. Per tant, sempre és recomanable consultar un assessor fiscal o professional especialitzat per obtenir orientació específica sobre la declaració de la venda d’un pis a Espanya.

declarar la venda d'un pis

Quant es paga a Hisenda per vendre un pis?

A Espanya, l’impost que es paga per la venda d’un pis és l’impost sobre els guanys patrimonials, que forma part de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La quantitat exacta que es paga a Hisenda per la venda d’un pis depèn de diversos factors, com ara el preu de venda, el valor d’adquisició, el temps que s’ha tingut la propietat i les exempcions fiscals aplicables.

En termes generals, els guanys obtinguts per la venda d’un pis se sumen als altres ingressos del contribuent i es graven segons l’escala progressiva de l’IRPF, que varia segons els trams de renda i el tipus impositiu aplicable a cadascun. A més, hi ha certes deduccions i exempcions fiscals (ja exposades anteriorment) que es poden aplicar depenent de la situació personal del contribuent i de la manera com s’hagi realitzat la venda.

Per tant, per calcular la quantitat exacta que es pagarà a Hisenda per la venda d’un pis, cal tenir en compte tots aquests factors i fer els càlculs corresponents segons la normativa fiscal vigent en el moment de la venda. En aquest sentit, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un professional especialitzat en matèria tributària per optimitzar la situació fiscal i complir amb totes les obligacions fiscals de manera adequada.

Exemple:

Suposem que el Joan va adquirir un pis fa 10 anys per 150.000 euros i el va vendre recentment per 200.000 euros. Això vol dir que ha obtingut un guany de 50.000 euros amb la venda.

Per calcular l’impost sobre els guanys patrimonials, Joan ha de restar al preu de venda el valor d’adquisició i les despeses associades a la compra i la venda de l’immoble (com notaria, registre, impostos, etc.). Suposem que aquestes despeses pugen a 10.000 euros en total. Aleshores, el guany patrimonial net seria:

Guanys patrimonials nets = Preu de venda – (Valor d’adquisició + Despeses associades) Guanys patrimonials nets = 200.000 euros – (150.000 euros + 10.000 euros) Guanys patrimonials nets = 200.000 euros – 160.000 euros Guanys patrimonials nets.

Ara, en Joan ha d’aplicar el tipus impositiu corresponent segons el tram de renda on es trobi. Suposem que el tipus impositiu aplicable al seu guany patrimonial és del 20%:

Impost sobre els guanys patrimonials = Guany patrimonial net × Tipus impositiu Impost sobre els guanys patrimonials = 40.000 euros × 20% Impost sobre els guanys patrimonials = 8.000 euros.

Aleshores, en Joan hauria de pagar 8.000 euros a Hisenda com a impost sobre els guanys patrimonials per la venda del seu pis. És important recordar que aquest és un exemple simplificat i que es poden aplicar altres deduccions o exempcions fiscals segons la situació particular de cada contribuent i la normativa fiscal vigent en el moment de la venda.

declarar la venda d'un pis

Preguntes freqüents (FAQ’s)

Quan he de declarar la venda d’un pis?

Has de declarar la venda d’un pis a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a la declaració de la renda de l’any següent a la venda. El termini per presentar la declaració sol ser entre l’abril i el juny de l’any següent a la venda.

Com he de declarar la venda d’una casa a la declaració de la renda?

La venda d’una casa ha de ser inclosa a la declaració de la renda, especificant l’import obtingut per l’operació i aplicant-hi les deduccions corresponents.

És obligatori declarar la venda d’un pis?

Sí, és obligatori declarar la venda d’un pis davant la hisenda corresponent i complir les obligacions fiscals establertes.

Quin percentatge d’impostos he de pagar per la venda d’un habitatge?

El percentatge d‟impostos a pagar per la venda d‟un habitatge pot variar segons diversos factors, com la plusvàlua municipal aplicable en cada cas.

Quins documents he de preparar per a la declaració de venda d’un pis?

Cal reunir tota la documentació relacionada amb l’operació, com ara el contracte de compravenda, escriptures de la propietat, i altres documents que justifiquin la transacció.

Per consultes pots comunicar-te amb TOYSAN FINQUES a: toysan@toysanfinques.com.

Estigues connectat amb TOYSAN FINQUES:

Leave a Comment

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!