Política de privacitat

Responsable del tractament.

Nom: Antonia Gassó Farran
Adreça:Via Augusta, 143, 2º 2ª08021 Barcelona
NIF: 40854563P
Email: toysan@toysanfinques.com

Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades estan associades als serveis que presta TOYSAN FINQUES, d’acord amb les activitats de la firma, i de conformitat amb les bases legals que legitimen el seu tractament.

Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb les activitats del despatx, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a normatives sectorials que obliguin a períodes mínims de conservació, com la legislació civil, fiscal, laboral i mercantil o també quan s’exerceixi l’oposició a determinats tractaments de dades.

Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per la TOYSAN FINQUES tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, la TOYSAN FINQUES cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb TOYSAN FINQUES a través del correu electrònic toysan@toysanfinques.com

Destinataris de les dades:

TOYSAN FINQUES podrà cedir les dades personals a tercers, legitimat per la base legal en la que es fonamenti el propi tractament de dades. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals, altres tercers quan existeixi una obligació legal aplicable a TOYSAN FINQUES.