Impost Compravenda Immobles. Tot el que Necessites Saber

Impost Compravenda Immobles: La compravenda d’un bé immoble és un acte complex que involucra no només comprador i venedor, sinó també les autoritats tributàries. Des de l’IVA fins a l’ITP i AJD, els impostos poden variar depenent de múltiples factors. Aquest article us proporcionarà una guia completa per entendre quins impostos has de pagar per la venda o compra d’un habitatge. Acompanya’ns en aquest recorregut fiscal perquè puguis fer la teva transacció immobiliària amb total seguretat i confiança.

Resum de l’article

 1. Introducció a la Compravenda d’Immobles
 2. Quins impostos es paguen a la compra d’un habitatge?
 3. IVA o ITP?
 4. Què és l’impost de transmissions patrimonials (ITP)?
 5. Què és l’AJD o l’impost sobre actes jurídics documentats?
 6. Impostos per la venda d’un habitatge
 7. Què és la Plusvàlua Municipal?
 8. Com afecta l’IRPF a la venda d’un immoble?
 9. Excepcions i Deduccions: Majors de 65 anys i Habitatge Habitual
 10. Responsabilitats del Venedor i del Comprador

Introducció a la Compravenda d’Immobles

La compravenda d’immobles és una operació financera i legal complexa que va més enllà de la transacció de diners i la signatura d’un contracte. Quan parlem de compravenda d’immobles, ens referim tant a habitatges com a locals comercials, terrenys i altres tipus de béns immobles. Cadascuna d’aquestes transaccions comporta els seus propis procediments, regulacions i, el que és més important, implicacions fiscals.

Per a ambdues parts involucrades -el comprador i el venedor- és crucial entendre els diferents aspectes que l’envolten, que inclouen des de la valoració de l’immoble i la negociació del preu fins a la legalitat de la propietat i la gestió dels documents necessaris per formalitzar la transacció .

En aquest marc, un dels aspectes que més inquietuds sol generar és el tema tributari. Els impostos a la compravenda d’immobles poden ser múltiples i varien significativament depenent de factors com el tipus d’immoble, si és nou o de segona mà, i la comunitat autònoma on s’ubica el bé immoble, entre d’altres.

Aquestes obligacions tributàries, que inclouen impostos com l’IVA, l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials) i l’AJD (Actes Jurídics Documentats) poden representar una porció significativa del cost total de la transacció.

Per tant, tant compradors com venedors han d’estar ben informats i preparats per complir aquests requisits fiscals. Ignorar o malinterpretar aquestes obligacions pot resultar en sancions i complicacions legals que cap dels implicats no voldria enfrontar.

Quins impostos es paguen a la compra d’un habitatge?

En adquirir un habitatge, l’aspecte tributari és un dels més importants a considerar, i el tipus d’impost a pagar varia segons si l’habitatge és nou o de segona mà. En cas que es tracti d’un habitatge nou, el comprador està subjecte al pagament de l’IVA (impost sobre el valor afegit). Aquest és un tribut que s’afegeix al preu de venda de l’immoble i que es paga directament al venedor o al promotor, que posteriorment l’ingressa a la Hisenda Pública. E

l tipus impositiu de l’IVA en la compra d’un habitatge pot variar, però acostuma a rondar el 10% del preu de compra a la majoria de les comunitats autònomes. És vital que el comprador tingui en compte aquest cost addicional en calcular el pressupost per adquirir l’immoble.

D‟altra banda, si l‟habitatge és de segona mà, l‟impost aplicable és l‟ITP (Impost de Transmissions Patrimonials). Aquest és un tribut que grava la transmissió de béns i que ha de ser pagat pel comprador una vegada formalitzada la venda. A diferència de l’IVA, l’ITP és un impost cedit a les comunitats autònomes, cosa que significa que les taxes poden variar significativament d’una regió a una altra.

Generalment, el tipus impositiu de l’ITP oscil·la entre el 6% i el 10%, i el pagament es fa dins dels 30 dies hàbils posteriors a la compra de l’habitatge.

Tenir claredat sobre quins impostos cal pagar és crucial per evitar sorpreses i contratemps en el procés de compravenda d’un immoble.

IVA o ITP?

Escollir entre IVA o ITP no és realment una opció per al comprador, sinó una conseqüència de la naturalesa del bé immoble que s’està adquirint. Si es tracta d´un habitatge nou, és a dir, si ets el primer propietari després que l´habitatge hagi estat construït, et tocarà abonar l´IVA. Aquest impost té un tipus impositiu general del 10% sobre la base imposable, bàsicament el preu de venda de l’immoble.

L’IVA es paga al venedor o promotor immobiliari, que alhora té la responsabilitat d’ingressar-lo a Hisenda. És important considerar aquest percentatge en planificar la compra per assegurar-se que es compta amb el pressupost necessari per cobrir totes les despeses.

D’altra banda, si l’habitatge que voleu comprar ja ha tingut un propietari previ, estem parlant d’un habitatge de segona mà i l’impost corresponent és l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials).

El tipus impositiu d’aquest tribut varia segons la comunitat autònoma on et trobis i pot oscil·lar entre el 6% i l’11% sobre la base imposable. L’ITP es paga directament a l’administració tributària de la comunitat autònoma corresponent, generalment dins un període de 30 dies hàbils després de formalitzar la compra.

Atès que les taxes poden variar significativament, és crucial consultar la normativa de la comunitat autònoma específica per calcular la suma exacta que hauràs de pagar.

Què és l’impost de transmissions patrimonials (ITP)?

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) és un tribut que grava la transmissió onerosa de béns immobles. A diferència de l’IVA, que s’aplica a habitatges nous, l’ITP es paga quan s’adquireix un habitatge de segona mà.

És un impost cedit a les comunitats autònomes, cosa que significa que cada regió té certa autonomia per establir el seu propi tipus impositiu i regulacions addicionals. L’ITP es calcula sobre la base imposable, que generalment és el preu de compra de l’immoble, encara que algunes comunitats autònomes també consideren el valor dels terrenys i les edificacions per determinar la quantitat a pagar.

És crucial per al comprador ser conscient del termini per liquidar aquest impost, que és de 30 dies hàbils a partir del moment de la compra de limmoble. L’impost es paga a l’administració tributària de la comunitat autònoma on s’ubica el bé immoble, i cal presentar la documentació corresponent que acrediti la compravenda.

En termes generals, el tipus impositiu per a l’ITP varia entre el 6 i l’11% segons la comunitat autònoma, encara que hi ha algunes excepcions i bonificacions en casos específics, com per a joves o famílies nombroses.

Per tant, és fonamental consultar la normativa vigent a la comunitat autònoma on es realitza la transacció per tenir un càlcul precís del que s’ha de pagar.

Què és l’AJD o Impost sobre Actes Jurídics Documentats?

L’AJD o Impost sobre Actes Jurídics Documentats és un altre tribut que entra en joc en el procés de compravenda d’immobles, ja sigui que es tracti d’un habitatge nou o de segona mà. Aquest impost s’aplica específicament sobre l’escriptura pública que se signa davant de notari per formalitzar la compra.

És a dir, grava el document que legalitza la transacció i que permet la seva inscripció al Registre de la Propietat. Igual que l’ITP, l’AJD és un impost cedit a les comunitats autònomes, cosa que significa que cada regió pot establir les seves pròpies tarifes i condicions per a aquest tribut.

La taxa de l’AJD pot variar àmpliament segons la comunitat autònoma on es trobe el bé immoble, i generalment oscil·la entre el 0,5% i l’1,5% del preu de compra declarat a l’escriptura o del valor de l’immoble, depenent de quina sigui més gran. Algunes comunitats ofereixen reduccions en certes circumstàncies, com ara la compra d’un primer habitatge o per a persones menors de 35 anys.

És fonamental informar-se prèviament sobre el tipus impositiu aplicable a la comunitat autònoma corresponent per evitar sorpreses i calcular amb precisió el cost total de la compravenda de l’immoble.

Impostos per la venda d’un habitatge

Quan es tracta de la venda dun habitatge, el venedor té obligacions fiscals que no ha de passar per alt. Una de les principals és el pagament de l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) en concepte de guany patrimonial. El guany patrimonial és la diferència positiva entre el valor dadquisició i el valor de venda de limmoble.

Aquesta suma s’inclou a la declaració de la renda de l’any en què es va vendre la propietat i se sotmet al tipus impositiu corresponent, que pot variar segons el rang d’ingressos del venedor.

És important recordar que hi ha algunes exempcions, com per exemple, per als més grans de 65 anys o per a aquells que reinverteixen la suma obtinguda en la compra d’un nou habitatge habitual.

Addicionalment, el venedor podria estar subjecte al pagament de la plusvàlua municipal, un impost que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost es calcula segons el valor cadastral del terreny i el nombre d’anys que el venedor ha estat propietari de l’immoble.

Tot i això, recentment s’han donat casos en què, si es pot demostrar que no hi ha hagut un increment en el valor del terreny, el venedor podria quedar exempt d’aquest impost. Igual que els altres tributs relacionats amb la compravenda d’immobles, és crucial informar-se i consultar amb experts per entendre quins són els drets i les obligacions en el marc tributari actual.

Què és la Plusvàlua Municipal?

La plusvàlua municipal és un tribut que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana al llarg del temps, específicament des de l’1 de gener de l’any en què l’immoble es va adquirir fins al moment en què s’efectua la venda. Aquest impost és de caràcter local i es paga a lajuntament del municipi on es troba situat el bé immoble.

El càlcul de l’impost es fa prenent com a referència el valor cadastral del terreny i la quantitat d’anys que el venedor n’ha estat propietari. En funció d’aquestes dades i dels coeficients que estableixi cada municipi, se’n determina la quantitat a pagar.

És important tenir en compte que hi ha situacions que permeten l’exempció d’aquest impost o una reducció de la quantitat a pagar. Per exemple, algunes persones més grans de 65 anys podrien estar exemptes, així com aquelles que reinverteixen el guany obtingut en la compra d’un altre habitatge habitual.

A més a més, en casos on no hi hagi hagut un increment real en el valor del terreny, el venedor podria no estar obligat a pagar aquest impost. Atesa la complexitat i les variacions que poden existir d’un municipi a un altre, és altament recomanable consultar amb experts en matèria tributària per comprendre amb precisió com es calcula la plusvàlua municipal i quines són les obligacions del venedor.

Com afecta l’IRPF a la venda d’un immoble?

El guany patrimonial obtingut de la venda d’un immoble s’ha de reflectir a la declaració de la renda (IRPF) del venedor. Aquest increment de valor es calcula prenent com a base la diferència entre el preu de venda i el preu dadquisició del bé immoble. El tipus impositiu aplicable al guany patrimonial a la declaració de la renda varia entre el 19% i el 23%, depenent de la quantitat guanyada. És crucial tenir en compte aquest factor en planificar la venda d’un immoble, ja que pot tenir un impacte significatiu a les finances del venedor.

Excepcions i Deduccions: Majors de 65 anys i Habitatge Habitual

Si el venedor de l’immoble té més de 65 anys o està venent el seu habitatge habitual, es pot beneficiar de certes exempcions i deduccions a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En el cas dels més grans de 65 anys, el guany patrimonial obtingut de la venda de l’immoble pot estar exempt de tributació.

D’altra banda, si la venda es tracta de l’habitatge habitual del venedor, el guany patrimonial també podria estar exempt sempre que es reinverteixi l’import rebut en la compra d’un altre habitatge que serà utilitzat com a residència habitual. Aquestes condicions poden variar i és important consultar amb un assessor fiscal per assegurar-se de complir els requisits i poder acollir-se a aquests avantatges fiscals.

Responsabilitats del Venedor i del Comprador

A la compravenda d’un immoble, tant el venedor com el comprador tenen drets i obligacions per complir des del punt de vista tributari. Per part del comprador, cal pagar certs impostos depenent del tipus d’habitatge que s’estigui adquirint. Si sou un habitatge nou, el comprador haurà de fer front al pagament de l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). En cas de ser un habitatge de segona mà, serà l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials) el que apliqui.

D’altra banda, el venedor té la responsabilitat de pagar l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques) corresponent al guany patrimonial que s’hagi generat amb la venda de l’immoble. A més, en certes situacions i depenent de la localitat, es podria aplicar la plusvàlua municipal, que grava l’increment del valor del terreny. Conèixer aquestes responsabilitats és crucial per a totes dues parts per evitar problemes fiscals i legals en el futur.

Resum de Punts Importants

 • La compravenda d’immobles implica diversos impostos tant pel comprador com pel venedor.
 • El comprador ha de pagar IVA si l’habitatge és nou o ITP si és de segona mà.
 • L’AJD s’aplica en tots dos casos i varia segons la comunitat autònoma.
 • El venedor ha d’enfrontar l’IRPF i, possiblement, la plusvàlua municipal.
 • Hi ha exempcions i deduccions per a majors de 65 anys i per a la venda de l’habitatge habitual.

Amb aquest article, esperem que tinguis una visió més clara dels impostos que es paguen a la compravenda d’un immoble. Recordeu sempre consultar amb un assessor tributari per garantir que esteu complint amb totes les vostres obligacions fiscals.

Preguntes Freqüents sobre Impost Compravenda Immobles

Quins impostos cal pagar en vendre un habitatge?

En vendre un habitatge, cal pagar diversos impostos. Aquests impostos inclouen l‟impost sobre la transmissió de béns patrimonials i actes jurídics documentats, l‟impost sobre l‟increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com a plusvàlua municipal) il‟impost sobre el valor afegit (IVA) en el cas de venda d’un habitatge nou.

Quins impostos cal pagar en comprar un habitatge?

A: En comprar un habitatge, també cal pagar diversos impostos. Entre ells hi ha l’impost sobre transmissions patrimonials i els actes jurídics documentats, l’impost sobre el valor afegit (IVA) en cas d’habitatge nou i l’impost municipal sobre béns immobles (IBI).

Quin impost es paga per comprar un habitatge d’obra nova?

En la compra d’un habitatge d’obra nova cal pagar l’impost sobre el valor afegit (IVA). La taxa aplicable pot variar depenent de la comunitat autònoma. A més, també caldrà abonar l’impost municipal sobre béns immobles (IBI) a partir de l’1 de gener de cada any.

Quins documents calen per al pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats?

Per al pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, cal la presentació de l’escriptura de l’habitatge, així com el rebut de l’IBI i altres documents relacionats amb la compra de la propietat.

Quins impostos s’han de pagar per la venda d’un habitatge utilitzat per part de particulars?

En la venda d’un habitatge usat per part de particulars, cal pagar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com l’impost municipal sobre béns immobles (IBI) a partir de l’1 de gener de cada any.

Tributa igual la venda d’immobles usats que la venda de béns immobles?

No, la venda d’immobles usats per part de particulars tributa a través de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, mentre que la venda de béns immobles pot estar subjecta a altres impostos, com l’impost sobre el valor afegit (IVA) al cas d’habitatges nous.

Quin impost es paga en vendre un pis?

En vendre un pis, cal pagar diferents impostos, com l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys (plusvalidesa municipal) i, en el cas d’habitatges nous, l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Quan es paga l’impost municipal sobre béns immobles (IBI)?

L’impost municipal sobre béns immobles (IBI) es paga anualment i generalment a partir de l’1 de gener de cada any. El contribuent rebrà un rebut de l’IBI que haurà de pagar dins del període establert per l’ajuntament corresponent.

Què és l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana?

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com a plusvàlua municipal, és un impost que grava l’increment de valor que ha experimentat un terreny urbà des de l’adquisició fins a la transmissió posterior.

És necessari pagar l’IVA en vendre un habitatge d’obra nova?

Sí, en vendre un habitatge d’obra nova cal pagar l’impost sobre el valor afegit (IVA). La taxa dIVA pot variar depenent de la comunitat autònoma.

Per consultes podeu comunicar-vos amb Toysan Finques a: toysan@toysanfinques.com .

Per estar connectat amb Toysan Finques:

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!